Usługi

 • Księgi Rachunkowe
  zobacz szczegóły
  ukryj szczegóły
  • tworzenie planu kont indywidualnie pod potrzeby firmy,
  • tworzenie polityki rachunkowości,
  • dekretację dokumentów,
  • uzgadnianie kont rozrachunkowych, monitoring płatności,
  • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
  • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • ewidencja wyposażenia,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych,
  • sporządzenie sprawozdania rocznego, a na życzenie klienta sprawozdań kwartalnych, miesięcznych,
  • sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego,
  • reprezentowanie przed U.S. i ZUS,
 • Ryczałt Ewidencjonowany
  zobacz szczegóły
  ukryj szczegóły
  • ewidencje przychodów,
  • ewidencje podatku VAT,
  • ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
  • rozliczenie właścicieli, rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 • Zakładanie Firmy
  zobacz szczegóły
  ukryj szczegóły
  • ewidencja działalności gospodarczej,
  • ewidencja w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • Urząd Skarbowy,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • wnioski o dofinansowanie do Urzędu Pracy.
 • Książka Przychodów i Rozchodów
  zobacz szczegóły
  ukryj szczegóły
  • ewidencja przychodów i kosztów podatkowych
  • ewidencje podatku VAT,
  • ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia,
  • rozliczenia właścicieli,
  • rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 • Kadry i Płace
  zobacz szczegóły
  ukryj szczegóły
  Prowadzenie spraw płacowych
  • sporządzanie list płac oraz zestawień wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych,
  • naliczanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z przepisami prawa oraz z uwzględnieniem danych dostarczonych przez klienta,
  • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
  • przygotowywanie raportów ZUS RMUA.
  ZUS
  • rejestracja, dokonywanie zmian oraz wyrejestrowywanie pracowników z ZUS.
  • wyliczenie wysokości miesięcznych składek ZUS,
  • sporządzenie określonych przepisami prawa deklaracji ZUS,
  • przesyłanie elektroniczne wyliczonych składek ZUS,
  Prowadzenie spraw kadrowych
  • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
  • prowadzenie oraz bieżąca aktualizacja akt osobowych pracowników,
  • ewidencja urlopów,
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy, prowadzenie dokumentacji dotyczącej potwierdzania obecności oraz absencji pracowników,
  • przygotowywanie regulaminów wewnętrznych wymaganych przepisami prawa, tj. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, systemy motywacyjne, siatka wynagrodzeń,
  • prowadzenie wszystkich zagadnień związanych z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów zlecenie, umów o dzieło,
  • ewidencji świadczeń socjalnych,
  • ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
  PFRON
  • Sporządzanie i przesyłanie do PFRON deklaracji miesięcznych.
 • Raporty
  zobacz szczegóły
  ukryj szczegóły
  Przykładowe raporty to:
  • wykaz rozrachunków,
  • rachunek zysków i strat,
  • analiza wyników finansowych w przekroju według miejsc powstawania,
  • stan zobowiązań wobec budżetu,
  • inne raporty na życzenie,
 • Wnioski PFRON